Skip to main content

2892 — Fabricació de maquinària per a les indústries extractives i de la construcció

  Aquesta classe comprèn:

  • La fabricació d'elevadors i transportadors d'acció contínua per a treballs subterranis.
  • La fabricació de màquines de sondatge, perforació i realització de túnels (destinades o no a usos subterranis).
  • La fabricació de màquines per al tractament de minerals pels procediments de garbellament, classificació, separació, rentatge, trituració i similars.
  • La fabricació de formigoneres mescladores de morter.
  • La fabricació de màquines per al moviment de terres:
   • Esplanadores i anivelladores, motoanivelladores i tragelles aplanadores, pales mecàniques, carregadores de pala i similars.
  • La fabricació de martinets i extractors de puntals, estenedors de morter, estenedors de betum, màquines per al tractament superficial del formigó i similars.
  • La fabricació de tractors eruga i tractors utilitzats en les obres de construcció i en l'explotació de mines.
  • La fabricació de pales de anivelladores i esplanadores.
  • La fabricació de camions de caixa basculant.

  Aquesta classe comprèn també:

  • La fabricació de màquines llevaneus.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La fabricació de material d'elevació i manipulació (vegeu 2822).
  • La fabricació d'altres tractors (excepte d'eruga i tractors utilitzats en les obres de construcció i en l'explotació de mines) (vegeu 2830 i 2910).
  • La fabricació de màquines eina per al treball de la pedra, inclosos els estris per foradar i cisellar la pedra (vegeu 2849).
  • La fabricació de camions formigonera (vegeu 2910).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Fabricació maquinària indústries extractives i construcció