Skip to main content

3312 — Reparació de maquinària

  Aquesta classe comprèn:

  • La reparació i el manteniment de motors no d'automoció.
  • La reparació i el manteniment de bombes, compressors i equips similars.
  • La reparació de vàlvules.
  • La reparació d'òrgans mecànics de transmissió.
  • La reparació i el manteniment de forns de processos industrials.
  • La reparació i el manteniment d'equips d'elevació i manipulació de materials.
  • La reparació i el manteniment d'equips de refrigeració industria i comercial i de depuració de l'aire.
  • La reparació d'extintors.
  • La reparació i el manteniment de maquinària d'ús general de tipus comercial.
  • La reparació d'altres eines manuals mecàniques.
  • La reparació i el manteniment de màquines eina i accessoris utilitzats en el tall i el treball dels metalls.
  • La reparació i el manteniment d'altres màquines eina.
  • La reparació i el manteniment dels tractors agrícoles.
  • La reparació i el manteniment de motors per a vaixells i ferrocarrils.
  • La reparació i el manteniment de maquinària agropecuària i forestal.
  • La reparació i el manteniment de maquinària per a la indústria metal·lúrgica.
  • La reparació i el manteniment de maquinària pe a les indústries extractives, la construcció i els jaciments de petroli i gas.
  • La reparació i el manteniment de maquinària per a la indústria de l'alimentació, begudes i tabac.
  • La reparació i el manteniment de maquinària per a les indústries tèxtil, de la confecció i de cuir.
  • La reparació i el manteniment de maquinària per a la indústria paperera.
  • La reparació i el manteniment de maquinària per a la transmissió d'energia mitjançant fluids.
  • La reparació i el manteniment de maquinària per a la indústria del plàstic i del cautxú.
  • La reparació i el manteniment d'altres tipus de maquinària per a usos específics de la divisió 28.
  • La reparació i el manteniment d'equips per a pesar.
  • La reparació i el manteniment de màquines expenedores automàtiques.
  • La reparació i el manteniment de caixes enregistradores.
  • La reparació i el manteniment de fotocopiadores.
  • La reparació de calculadores, electròniques o no.
  • La reparació de màquines d'escriure.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La instal·lació, la reparació i el manteniment de forns i altres equips de calefacció (vegeu 4322).
  • La instal·lació, la reparació i el manteniment d'ascensors i escales mecàniques (vegeu 4329).
  • La reparació i el manteniment d'ordinadors (vegeu 9511).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Reparació maquinària

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description Partitions
  2911 Fabricació de motors i turbines, excepte els destinats a aeronaus, vehicles automòbils i ciclomotors 3
  2912 Fabricació de bombes, compressors i sistemes hidràulics 4
  2913 Fabricació de vàlvules i aixetes 4
  2914 Fabricació de coixinets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió 3
  2921 Fabricació de forns i cremadors 3
  2922 Fabricació de maquinària d'elevació i manipulació 4
  2923 Fabricació de maquinària de ventilació i refrigeració no domèstica 3
  2924 Fabricació d'altres tipus de maquinària d'ús general 4
  2931 Fabricació de tractors agrícoles 2
  2932 Fabricació d'altres tipus de maquinària agrària 3
  2941 Fabricació de màquines eina elèctriques portàtils 2
  2942 Fabricació de màquines eina per treballar els metalls, excepte elèctriques portàtils 3
  2943 Fabricació d'altres tipus de màquines eina 5
  2951 Fabricació de maquinària per a les indústries metal·lúrgiques 3
  2952 Fabricació de maquinària per a les indústries extractives i de la construcció 3
  2953 Fabricació de maquinària per a les indústries de l'alimentació, begudes i tabac 3
  2954 Fabricació de maquinària per a les indústries tèxtils, de la confecció i del cuir 3
  2955 Fabricació de maquinària per a les indústries del paper i del cartó 3
  2956 Fabricació d'altres tipus de maquinària per a usos específics 6
  3110 Fabricació de motors elèctrics, transformadors i generadors 6
  3162 Fabricació d'altres tipus d'equips i materials elèctrics 8
  3310 Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics 6
  3320 Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, excepte equips de control per a processos industrials 7
  3340 Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics 5
  3350 Fabricació de rellotges 3
  7250 Manteniment i reparació de màquines d'oficina, comptabilitat i equips informàtics 2
  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  3312 Reparación de maquinaria
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  3312 Repair of machinery