Skip to main content

7120 — Anàlisis i assajos tècnics

  Aquesta classe comprèn:

  • La realització d'assajos físics, químics i altres assajos analítics amb tot tipus de materials i productes, per exemple:
   • Les proves acústiques i de vibració.
   • Les proves de composició i puresa dels minerals.
   • Les anàlisis en el camp de l'alimentació, incloses les anàlisis veterinàries i el control relacionat amb la producció alimentària.
   • Les proves relatives a les característiques físiques i propietats dels materials, com ara la resistència, el gruix, la durabilitat, la radioactivitat i similars.
   • Les proves de qualificació i fiabilitat.
   • Les proves de rendiment de maquinària completa: motors, automòbils, equips electrònics i similars.
   • Les proves radiogràfiques de soldadura i peces d'unió.
   • Les anàlisis de fallides.
   • Les proves i mesures dels indicadors mediambientals, contaminació de l'aire i de l'aigua i similars.
  • L'homologació de productes, inclosos els béns de consum, vehicles motoritzats, aeronaus, contenidors pressuritzats, plantes nuclears i similars.
  • La inspecció tècnica de vehicles (ITV) (control periòdic dels vehicles de motor segons la legislació vigent en seguretat vial).
  • Les proves amb models a escala o simuladors d'aeronaus, embarcacions, preses i similars.
  • L'explotació de laboratoris policíacs.

  Aquesta classe no comprèn:

  • Les activitats de certificació d'obres (vegeu 7490).
  • Els assajos amb animals (vegeu 7500).
  • La diagnosi per la imatge, els assajos i les anàlisis de mostres mèdiques i dentals (vegeu 86).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Anàlisis i assajos tècnics

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  7430 Assaigs i anàlisis tècnics
  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  7120 Ensayos y análisis técnicos
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  7120 Technical testing and analysis