Skip to main content

Aquesta classe comprèn:

  • El conreu de raïm per a vinificació i raïm de taula.

Aquesta classe no comprèn:

  • L'elaboració de vins (vegeu 1102).

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Conreu vinya

Correspondence with CNAE-2009 (es)
Code Description
0121 Cultivo de la vid
Correspondence with NACE-REV.2 (en)
Code Description
0121 Growing of grapes