Skip to main content

1412 — Extracció de pedra calcària, guix i creta

    Aquesta classe no comprèn:

    • L'extracció de minerals per a la indústria química i la fabricació d'adobs (vegeu 14.30).

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics