Skip to main content

92313 — Altres activitats relacionades amb l'espectacle

  Aquesta subclasse comprèn:

  • Els drets de compra d'obres artístiques, literàries i musicals (llevat d'obres cinematogràfiques).
  • Els serveis tècnics especialitzats: maquillatge, costura, decoració, etc.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  9690 Altres serveis recreatius NCAA 12