Skip to main content

2399 — Extracció de torba i d'altres minerals no metàl·lics ni energètics NCAA

    Extracció de torba i de minerals no mètal·lics ni energètics no classificats en el subgrup anterior "Extracció de fluorita" (239.1), com ara minerals de sodi (thenardita, glauberita), de bor, de bari (baritina), quars, sílice, sorres silícies no emprades en la construcció, terres de trípoli, feldspat, pegmatita dolomia, magnesita, talc, esteatita, sepiolita , asfalt i betums, gemmes, granats, grafit, amiant, mica, ocres, arsènic, liti, estronci i altres; també la mòlta, la trituració, la polvorització, etc., que es realitza conjuntament amb l'extracció.

    No s'hi inclou la mòlta, la trituració, la polvorització, etc., d'aquests minerals realitzada per unitats que no efectuen l'extracció (agrupacions 24 i 25).

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.