Skip to main content

Realització d'obres públiques en general (inclòs el moviment de terres a l'aire lliure) com ara construcció de vies urbanes, carreteres, aeròdroms, parcs d'estacionament, ponts, aqüeductes i viaductes, embassaments i preses ; obres de drenatge, regadiu, desviació d'aigües, etc., obres de clavagueram i distribució d'aigües; canals i canalització de rius, ports, fars; oleoductes, gasoductes, etc., ferrocarrils, estacions de classificació i apartadors, línies de transmissió i distribució d'energia elèctrica; línies telefòniques i telegràfiques; perforació i aprofundiment de pous; construcció d'estadis, amfiteatres, camps d'esports, llacs i estanys; construccions militars; instal·lació d'enllumenat, sistemes de regulació i senyalització i obres públiques.

Descendants
Code Description
5030 Obres públiques
Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
Code Description
500 Construcció