Skip to main content

822 — Entitats asseguradores de malaltia i riscs diversos

    Assegurances i reassegurances d'un risc relatiu a tota mena d'accidents, malaltia o danys (amb excepció dels relatius a un succés lligat a la durada de la vida humana), com ara entitats asseguradores d'accidents malalties i enterraments; transports; crèdits; caució; danys materials (incendi, automòbils, responsabilitat civil, robatoris, avaries de maquinària, pedregades, bestiar, riscs nuclears, etc.).

    No s'hi inclou les assegurances socials obligatòries (917), ni les entitats asseguradores corporatives (823).

    Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
    Code Description
    820 Assegurances