Skip to main content

1325 — Directors de serveis socials ncaa

  Els directors de serveis socials ncaa planifiquen, dirigeixen i coordinen la prestació de serveis socials i comunitaris, com ara els d'ajut a les rendes, els d'assistència familiar, els de serveis per a infants i els altres programes comunitaris.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Establir l'orientació general d'un servei, organització o centre i ocupar-se de la gestió.
  • Elaborar, aplicar i supervisar procediments, polítiques i normes per al personal.
  • Supervisar i avaluar els recursos assignats a la prestació de serveis de benestar, d'habitatge i altres de caràcter social.
  • Controlar activitats administratives tals com la planificació pressupostària, la preparació d'informes i l'assumpció de despeses per raó de subministraments, equips i serveis.
  • Mantenir contactes amb altres proveïdors de serveis de benestar i de salut, òrgans directius i entitats que aportin finançament, per tal d'examinar àmbits de cooperació i coordinació en relació amb els serveis esmentats.
  • Assessorar els òrgans de l'Administració pública sobre l'adopció de mesures per tal de millorar els serveis i els centres de benestar.
  • Establir i gestionar pressupostos, controlar les despeses i assegurar la utilització eficient dels recursos.
  • Establir i dirigir els procediments operatius i administratius.
  • Controlar la selecció, formació i rendiment del personal.
  • Representar l'organització en negociacions i en convencions, seminaris, audiències públiques i fòrums.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Directors d'altres centres de serveis socials
  • Directors d'equips de valoració
  • Directors de centres d'acollida per víctimes de violència masclista
  • Directors de centres d'acolliment
  • Directors de centres d'atenció a la infància i l'adolescència
  • Directors de centres d'atenció a les drogodependències
  • Directors de centres d'atenció a persones amb VIH
  • Directors de centres d'atenció primerenca
  • Directors de comunitat d'atenció a persones drogodependents
  • Directors de llars residència per a persones amb discapacitat
  • Directors de residències per a persones amb discapacitat
  • Directors de serveis bàsics d'atenció social
  • Directors de serveis socials ncaa

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Directors serveis socials ncaa

  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description
  1344 Directors de serveis de benestar social
  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  1325 Directores de otros servicios sociales
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  1344 Social welfare managers