Skip to main content

Els enginyers mecànics projecten i dirigeixen la producció, el funcionament, la conservació i la reparació de màquines, maquinària i instal·lacions, d'equips i de sistemes de producció industrial, i investiguen sobre aquests temes. Aquests professionals estudien aspectes tecnològics de determinats materials, productes o processos i donen l'assessorament corresponent.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Projectar màquines i màquines eina per a les indústries manufactureres, mineres i de la construcció, i altres indústries, així com per a l'agricultura, i assessorar sobre aquests temes.
 • Projectar màquines de vapor, motors de combustió interna i altres màquines i motors no elèctrics, utilitzats per propulsar locomotores de ferrocarrils, vehicles de transport per carretera i aeronaus, o per a fer funcionar instal·lacions industrials o d'altre tipus, i donar l'assessorament corresponent.
 • Projectar els següents elements i donar assessorament sobre ells: bucs, superestructures i sistemes de propulsió d'embarcacions.
 • Projectar els següents elements i donar assessorament sobre ells: instal·lacions mecàniques i equips per l'alliberament, control i utilització d'energia; sistemes de calefacció, ventilació i refrigeració; transmissions, bombes i altres equips mecànics.
 • Projectar sistemes de suspensió, frens, carrosseries i altres elements de vehicles de transport per carretera i donar l'assessorament corresponent.
 • Projectar components o elements no elèctrics d'aparells o productes com ara ordinadors, instruments de precisió, càmeres i projectors, entre d'altres, i donar l'assessorament corresponent.
 • Establir normes i procediments de control per garantir el funcionament eficaç i la seguretat de màquines, mecanismes, eines, motors, dispositius, instal·lacions, equips i sistemes industrials.
 • Garantir que els equips i el seu funcionament i manteniment compleixin les especificacions del disseny i les normes de seguretat.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Dissenyadors de motors
 • Enginyers agrònoms, maquinària agrícola
 • Enginyers de mecànica industrial
 • Enginyers mecànics
 • Enginyers navals

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Enginyers aeronàutics (vegeu 2434)
 • Enginyers tècnics mecànics (vegeu 2463)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Enginyers mecànics

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
2054 Enginyers mecànics 2
Correspondence with CIUO-2008 (ca)
Code Description Partitions
2144 Enginyers mecànics 4
Correspondence with CNO-2011 (es)
Code Description
2433 Ingenieros mecánicos
Correspondence with CIUO-2008 (en)
Code Description Partitions
2144 Mechanical engineers 4