Skip to main content

Els enginyers ambientals duen a terme recerques, assessoren, projecten i dirigeixen l'aplicació de solucions per prevenir, controlar o resoldre els impactes negatius de l'activitat humana sobre el medi ambient utilitzant diverses tècniques d'enginyeria. Duen a terme avaluacions mediambientals dels projectes de construcció i enginyeria civil i apliquen principis d'enginyeria al control de la contaminació, el reciclatge i l'eliminació de residus.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Dur a terme recerques i avaluacions i emetre informes sobre l'impacte mediambiental de les activitats de construcció, d'enginyeria civil i altres, existents o proposades.
 • Inspeccionar les instal·lacions i els programes industrials i municipals per avaluar-ne l'eficàcia de funcionament i garantir el compliment de la normativa mediambiental.
 • Projectar i supervisar el desenvolupament dels sistemes, processos i equips de control, gestió o recuperació de la qualitat de l'aigua, l'aire o el sòl.
 • Prestar assistència en matèria d'enginyeria ambiental en relació amb tasques d'anàlisi de xarxes, anàlisi del compliment de la normativa i revisió de l'elaboració de bases de dades.
 • Obtenir, actualitzar i mantenir els plans, autoritzacions i procediments normalitzats de treball.
 • Prestar assistència tècnica i d'enginyeria en els projectes de recuperació mediambiental i en els litigis sobre medi ambient, inclosos el projecte de sistemes de recuperació i l'especificació de l'aplicabilitat de la normativa.
 • Supervisar la marxa dels programes de millora mediambiental.
 • Assessorar el sector privat i l'Administració pública sobre els procediments que s'han de seguir en la neteja dels llocs contaminats per protegir les persones i el medi ambient.
 • Col·laborar amb els científics mediambientals, urbanistes, experts en residus perillosos, enginyers d'altres disciplines i experts jurídics i empresarials en l'examen dels problemes mediambientals.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Analistes mediambientals
 • Enginyers ambientals
 • Enginyers, control de la contaminació atmosfèrica
 • Enginyers, tractament d'aigües residuals
 • Tècnics especialistes en recuperació ambiental

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Ambientòlegs (vegeu 2426)
 • Professionals de la protecció ambiental (vegeu 2426)
 • Professionals de la salut i la higiene laboral i ambiental (vegeu 2158)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Enginyers ambientals

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
2059 Altres enginyers superiors llevat dels agrònoms 3
Correspondence with CIUO-2008 (ca)
Code Description
2143 Enginyers mediambientals
Correspondence with CNO-2011 (es)
Code Description
2437 Ingenieros ambientales
Correspondence with CIUO-2008 (en)
Code Description
2143 Environmental engineers