Skip to main content

Aquest grup primari inclou els enginyers tècnics no classificats en altres apartat del subgrup 246: "Enginyers tècnics (excepte agrícoles, forestals, elèctrics, electrònics i en TIC)"

Entre les seves tasques s'inclou:

  • Formular recomanacions i donar assessorament tècnic sobre aspectes de l'organització del treball, relatius a temps i moviments i vigilar-ne el compliment.
  • Exercir tasques similars.
  • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Enginyers tècnics, eficiència
  • Enginyers tècnics, estudi de temps i moviments

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Enginyers (excepte agrònoms, forestals, elèctrics, electrònics i en TIC) (vegeu 243)
  • Enginyers tècnics informàtics (bases de dades) (vegeu 2721)
  • Enginyers tècnics informàtics (xarxes) (vegeu 2723)
  • Tècnics en ciències físiques, químiques, mediambientals i en enginyeries (vegeu 312)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Enginyers tècnics ncaa

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
2659 Altres enginyers tècnics llevat dels agrícoles 2
Correspondence with CIUO-2008 (ca)
Code Description Partitions
2149 Enginyers ncaa 2
Correspondence with CIUO-2008 (en)
Code Description Partitions
2149 Engineering professionals not elsewhere classified 2