Skip to main content

2611 — Especialistes en comptabilitat

  Els especialistes en comptabilitat planifiquen, organitzen i administren sistemes comptables per a persones i organitzacions. Algunes de les ocupacions classificades en aquest epígraf examinen i analitzen els registres comptables i financers de persones i organitzacions amb la finalitat de garantir la precisió i el compliment de les normes i els procediments comptables establerts.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar i implantar polítiques i sistemes pressupostaris, de control de comptes i similars, i assessorar sobre aquests temes.
  • Preparar i certificar estats financers per presentar-los a la direcció, els accionistes i els organismes públics o d'altres tipus.
  • Preparar declaracions tributàries, assessorar sobre problemes fiscals i presentar al·legacions o reclamacions davant la Hisenda pública.
  • Preparar pressupostos i previsions de beneficis o informar sobre aquests temes.
  • Dur a terme investigacions financeres en casos de presumptes fraus, insolvència i fallida o de caràcter similar.
  • Verificar comptes i portar registres comptables.
  • Conduir recerques i assessorar la direcció sobre aspectes financers de productivitat, accions, vendes, nous productes, etc.
  • Formular i supervisar sistemes per a la determinació del cost unitari de productes i serveis.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Assessors comptables
  • Auditors
  • Especialistes en comptabilitat
  • Interventors

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Professionals de suport en comptabilitat (vegeu 3403)
  • Tenidors de llibres (vegeu 3403)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Especialistes comptabilitat

  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description
  2411 Comptables
  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  2611 Especialistas en contabilidad
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  2411 Accountants