Skip to main content

Els analistes financers realitzen anàlisis quantitatives de la informació sobre els programes d'inversió d'institucions públiques i privades.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Analitzar la informació financera per elaborar previsions de les condicions empresarials, sectorials i econòmiques per al seu ús en l'adopció de decisions d'inversió.
 • Mantenir un coneixement actualitzat de l'evolució en els camps de la tecnologia industrial, l'activitat empresarial, les finances i la teoria econòmica.
 • Interpretar les dades relatives als programes d'inversió, com els preus, els rendiments, l'estabilitat, les tendències de futur quant als riscos d'inversió i els factors d'influència econòmica.
 • Ocupar-se del seguiment dels esdeveniments econòmics, sectorials i empresarials fonamentals, mitjançant l'anàlisi de la informació obtinguda en publicacions i serveis financers, entitats de banca d'inversió, òrgans de l'Administració pública, publicacions mercantils, fonts empresarials i entrevistes personals.
 • Recomanar inversions i terminis d'inversió a empreses, al personal d'empreses d'inversió, o als inversors en general.
 • Determinar els preus als quals han de sindicar-se i oferir-se al públic els títols valor.
 • Preparar plans d'acció en matèria d'inversió, sobre la base d'anàlisis financeres.
 • Avaluar i comparar la qualitat relativa de diversos títols valor en un sector determinat.
 • Presentar informes orals i escrits sobre tendències econòmiques generals, corporacions determinades i sectors en conjunt.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Analistes d'inversions
 • Analistes experts en obligacions
 • Analistes financers
 • Assessors d'inversions en títols valor

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Analistes financers

Correspondence with CIUO-2008 (ca)
Code Description
2413 Analistes financers
Correspondence with CNO-2011 (es)
Code Description
2613 Analistas financieros
Correspondence with CIUO-2008 (en)
Code Description
2413 Financial analysts