Skip to main content

8111 — Miners i altres operadors d'instal·lacions mineres

  Els miners i altres operadors d'instal·lacions mineres manegen instal·lacions, màquines i eines manuals per extreure roques, minerals i dipòsits no metàl·lics de mines i pedreres.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Col·locar en posició, accionar i vigilar el rendiment de diverses màquines de mineria a cel obert i en galeries, com les d'arrencada, tall i realització de regates.
  • Ajustar i accionar equips de perforació en mines i pedreres.
  • Accionar màquines i utilitzar eines manuals o elèctriques per retirar les roques, el mineral, el carbó i els altres dipòsits que han quedat aïllats.
  • Preparar, ajustar i instal·lar puntals en els treballs subterranis aplicant perns d'ancoratge.
  • Accionar màquines per obrir nous conductes de ventilació.
  • Accionar màquines auxiliars, com ara bombes per extreure aire, aigua i llot.
  • Realitzar el manteniment de rutina i petites reparacions en les instal·lacions, màquines i eines, i ocupar-se de la seva lubrificació i neteja.
  • Emplenar registres detallant les operacions realitzades durant els torns.
  • Recollir mostres de mineral per a l'anàlisi de laboratori.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Barrinaires de mines
  • Estibadors de mines
  • Miners
  • Miners d'arrencada de carbó
  • Miners d'arrencada de metalls
  • Miners d'arrencada de pedres ornamentals
  • Operadors de màquines extractives de minerals
  • Operadors de màquines perforadores en mines
  • Operadors d'instal·lacions mineres
  • Saliners

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Barrinaires (vegeu 7892)
  • Capatassos de mines (vegeu 3201)
  • Dinamiters (vegeu 7892)
  • Peons de la mineria (vegeu 9603)
  • Peons de pedreres (vegeu 9603)
  • Tècnics en mines (vegeu 3128)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Miners i altres operadors instal·lacions mineres

  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  8111 Miners and quarriers