Skip to main content

8112 — Operadors d'instal·lacions de preparació de minerals i roques

  Els operadors d'instal·lacions de preparació de minerals i roques accionen i vigilen màquines i equips de tractament de minerals i roques per obtenir productes refinats per al seu ús immediat o per al tractament posterior.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Ajustar i accionar màquines i equips per picar, triturar, tallar, serrar i partir roques i minerals d'acord amb les especificacions del treball.
  • Col·locar en les màquines blocs i lloses de roca per als treballs de serrada, tallament i altres.
  • Vigilar i mantenir el subministrament de roques i minerals no tractats de les cintes transportadores a les màquines.
  • Accionar equips de rentatge, separació, lixiviació, precipitació, filtratge i combinació per eliminar el material de rebuig i recuperar els minerals.
  • Combinar els minerals amb dissolvents per facilitar-ne el tractament posterior.
  • Separar metalls o minerals concentrats del mineral o els dipòsits al·luvials per sedimentació, flotació, gravetat, filtratge o per mitjans magnètics o electrostàtics.
  • Observar els comptadors, indicadors i quadres de comandament, ajustar les vàlvules i comandaments per garantir el funcionament segur i eficient dels equips i detectar el seu possible mal funcionament, i ajudar al manteniment i reparació dels equips i màquines.
  • Examinar visualment o manualment els materials tractats per garantir que es compleixen les normes establertes i les especificacions de treball, i recollir, si escau, mostres per a anàlisis de laboratori.
  • Registrar informació sobre els tractaments completats durant els torns, especificant, per exemple, les quantitats, tipus i dimensions dels materials produïts.
  • Classificar, apilar i traslladar els minerals i les roques tractats per al seu embalatge, tractament posterior o embarcament.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Operadors de màquines de picar pedra
  • Operadors de màquines de tallar pedra
  • Operadors de màquines de tractament de roques
  • Operadors de màquines matxucadores de minerals
  • Operadors de màquines matxucadores de pedra i roca
  • Operadors de màquines rentadores de minerals

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Operadors de màquines polidores de pedres (vegeu 8114)
  • Picadors de pedra, amb eines manuals (vegeu 7122)
  • Tècnics en mines (vegeu 3128)
  • Trossejadors de pedra, amb eines manuals (vegeu 7122)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Operadors instal·lacions preparació de minerals