Skip to main content

3422 — Professionals de suport de les administracions públiques de tributs

  Els professionals de suport de les administracions públiques de tributs examinen declaracions tributàries, factures de venda i altres documents per tal de determinar el tipus i la quantitat d'impostos, aranzels, gravàmens i altres taxes públiques que han de pagar els particulars o les empreses, i remeten els casos excepcionals o importants als seus superiors.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Assessorar les organitzacions, les empreses i el públic en general sobre la interpretació adequada de les lleis, els reglaments i les disposicions estatals en matèria de fixació i pagament d'impostos, aranzels, gravàmens i altres taxes públiques, i sobre els drets i les obligacions dels contribuents.
  • Examinar declaracions tributàries, facturas de venda i atres documents pertinents per fixar el tipus i la quantia dels impostos, aranzels, gravàmens i altres taxes públiques que calgui pagar.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Agent tributari

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Prof. suport administració pública, tributs