Skip to main content

8270 — Encarregats d'operadors de màquines d'elaborar productes alimentaris, begudes i tabac

  Els encarregats d'operadors de màquines d'elaborar productes alimentaris, begudes i tabac dirigeixen, controlen i supervisen les activitats dels operadors de màquines d'elaborar productes alimentaris, begudes i tabac.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Controlar i vigilar les tasques dels obrers dins la unitat.
  • Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu càrrec.
  • Tenir cura del material utilitzat per la unitat.
  • Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats.
  • Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball.
  • Vetllar per l'observança de les normes higièniques i sanitàries.
  • Executar, si cal, les tasques de les persones que tenen al seu càrrec.
  • Exercir tasques afins.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Cap d'equip d'operadors de màquines d'elaborar begudes
  • Cap d'equip d'operadors de màquines d'elaborar productes alimentaris
  • Cap d'equip d'operadors de màquines d'elaborar tabac

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Encarregats operadors màq.aliments,begudes i tabac