Skip to main content

8520 — Encarregats d'operadors de maquinària de moviment de terres i materials

  Els encarregats d'operadors de maquinària de moviment de terres i materials dirigeixen, supervisen i controlen les activitats dels operadors de maquinària de moviments de terres i materials.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Controlar i vigilar les tasques dels obrers dins la unitat.
  • Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu càrrec.
  • Tenir cura del material utilitzat per la unitat.
  • Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats.
  • Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball.
  • Executar, si cal, les tasques de les persones que tenen al seu càrrec.
  • Exercir tasques afins.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Encarregat d'operadors de maquinària de moviments de terres i materials

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Encarregats operadors maquinària moviment terres