Skip to main content

C — Gerents d'empreses sense assalariats

  S'entén per assalariat aquella persona que treballa per a un empresari públic o privat i que rep a canvi un sou, salari, comissió, gratificació o qualsevol altra forma de remuneració en diners o en espècie.

  Es considera ajuda familiar aquella persona que treballa o presta col·laboració sense remuneració reglamentada en l'empresa d'un familiar amb el qual conviu.

  La gerència d'empreses sense assalariats inclou aquells gerents que no tenen en l'empresa o establiment cap assalariat al seu càrrec, i que poden tenir col·laboració d'ajudes familiars en el treball. Els assalariats que exerceixin treballs per subcontractació no són assalariats de l'empresa contractant, sinó de l'empresa subcontractada.

  Exemple 1: quan en una explotació agrària una persona exerceix una ocupació les tasques de la qual corresponen a les de gerència, i, a més, hi ha altres persones considerades ajudes familiars que es dediquen a les tasques pròpies del camp, la primera es classificarà com a «Gerent sense assalariats», i les ajudes familiars es classificaran com a «Treballadors agrícoles per compte propi». Aquest exemple és extensible a altres ocupacions relatives a treballadors autònoms (paletes, lampistes, pintors, etc.).

  Exemple 2: una persona té un taller de costura per arreglar les peces de vestir que es venen en uns establiments comercials. El propietari del taller de costura no arregla ell mateix les peces, sinó que paga un preu determinat per peça arreglada a uns cosidors que són a la vegada autònoms.

  Per tant, el responsable del taller es classificarà com a «Gerent sense assalariats» i els cosidors es classificaran en el grup primari 7936 «Cosidors a mà, brodadors i similars».

  Short tag proposal

  Gerents d'empresa sense assalariats