Skip to main content

02140 — Enginyer de camins, canals i ports (construcció de vies de transport)

  Acompleix les tasques pròpies de l'enginyer de camins, canals i ports en general (021.10), però és especialista en l'elaboració de projectes de construcció, conservació i reparació de carrers, camins, carreteres, ponts, viaductes, túnels, vies fèrries, estacions de classificació i terminals, estesa de rails, etc.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2051 Enginyers civils (construcció i obres civils) 6