Skip to main content

03130 — Enginyer tècnic d'obres públiques (hidrologia)

    Aplica els seus coneixemens i exerceix les funcions pròpies de la seva competència en les feines i les construccions referents a les aigües continentals, la previsió d'aportacions hidràuliques i la regulació, la distribució, l'aprofitament i l'explotació corresponents.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.