Skip to main content

83230 — Ajustador de mandrins i calibradors

    Ajusta i munta les diferents peces per fabricar i reparar els mandrins, els suports i els calibradors. Examina els dissenys, els croquis i la resta d'especificacions per preparar les operacions de col·locació i muntatge; regula i fa funcionar les màquines per tallar, trepar i treballar altrament el tros de metall; n'acobla les diferents parts utilitzant eines de mà, i en comprova les dimensions i alineacions amb l'ajut d'instruments de mesura.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.