Skip to main content

83690 — Altres armers i manyans

    S'hi inclouen els armers i els serrallers no classificats en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els que acompleixen tasques auxiliars ajudant armers i serrallers.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.