Skip to main content

90 — Instruments i aparells d'òptica, fotografia o cinematografia, de mesura, control o de precisió, instruments i aparells medicoquirúrgics, components i accessoris d'aquests instruments o aparells

  Descendants
  Code Description
  9001 Fibres òptiques i feixos de fibres òptiques i cables de fibres òptiques (excepte els de la partida 8544); matèries polaritzants en fulls o en plaques, lents (fins i tot les de contacte), prismes, miralls i altres elements d'òptica de qualsevol matèria, sense muntar, excepte els de vidre sense treballar òpticament
  9002 Lents, prismes, miralls i altres elements d'òptica de qualsevol matèria muntats, per a instruments o aparells, excepte els de vidre sense treballar òpticament
  9003 Muntures d'ulleres o d'articles similars amb els components
  9004 Ulleres correctores, protectores o d'altres, i articles similars
  9005 Bessons i prismàtics, ulleres de llarga vista (inclosos els astronòmics), telescopis òptics amb les armadures, altres instruments d'astronomia amb les armadures, excepte els aparells de radioastronomia
  9006 Càmeres fotogràfiques, aparells i dispositius, inclosos els tubs i les làmpades, per a la producció de llampades en fotografia, excepte les làmpades i tubs de descàrrega de la partida 8539
  9007 Càmeres i projectors cinematogràfics, fins i tot amb enregistradors o reproductors de so
  9008 Projectors d'imatge fixa, ampliadores o reductores, fotogràfiques
  9010 Aparells i material per a laboratoris fotogràfic o cinematogràfic, no expressats ni compresos en una altra part d'aquest capítol, negatoscopis i pantalles de projecció
  9011 Microscopis òptics, inclosos els de fotomicrografia o cinefotomicrografia o microprojecció
  9012 Microscopis i difractògrafs, excepte els microscopis òptics
  9013 Dispositius de cristalls líquids que no constitueixin articles compresos més específicament en altres partides, làsers (excepte els díodes làser), altres aparells i instruments d'òptica, no expressats ni compresos en una altra part d'aquest capítol
  9014 Brúixoles, inclosos els compassos de navegació, altres instruments i aparells de navegació
  9015 Instruments i aparells de geodèsia, topografia, agrimensura, anivellament, fotogrametria, hidrografia, oceanografia, hidrologia, meteorologia o geofísica, excepte les brúixoles; telèmetres
  9016 Balances sensibles a un pes inferior o igual a 5 cg, fins i tot amb peses
  9017 Instruments de dibuix, traçat o càlcul, com ara màquines de dibuixar, pantògrafs, transportadors, estoigs de dibuix, regles i cercles de càlcul, instruments manuals de mesura de longitud, com ara metres, micròmetres i calibradors, no expressats ni compresos en una altra part d'aquest capítol
  9018 Instruments i aparells de medicina, cirurgia, odontologia o veterinària, inclosos els d'escintil·lografia i altres aparells electromèdics, així com aparells per a proves visuals
  9019 Aparells de mecanoteràpia, aparells per a massatges, aparells de psicotècnia, aparells d'ozonoteràpia, oxigenoteràpia i aerosolteràpia, aparells respiratoris de reanimació i altres aparells de teràpia respiratòria
  9020 Altres aparells respiratoris i màscares antigàs, excepte les màscares de protecció sense mecanisme ni element filtrant amovible
  9021 Articles i aparells d'ortopèdia, incloses les faixes i bandes medicoquirúrgiques i les crosses, llistons, fèrules i altres articles i aparells per a fractures, articles i aparells de pròtesi, audiòfons i altres aparells que porti la mateixa persona o se li implantin per compensar un defecte o una incapacitat
  9022 Aparells de raigs X i aparells que utilitzin les radiacions alfa, beta o gamma, fins i tot per a ús mèdic, quirúrgic, odontològic o veterinari, inclosos els aparells de radiografia o radioteràpia, tubs de raigs X i altres dispositius generadors de raigs X, generadors de tensió, pupitres de comandament, pantalles, taules, butaques i suports similars per a examen o per a tractament
  9023 Instruments, aparells i models, projectats per a demostracions (com ara en l'ensenyament o exposicions), que no siguin susceptibles d'altres usos
  9024 Màquines i aparells per a assajos de duresa, tracció, compressió, elasticitat o altres propietats mecàniques dels materials (com ara metalls, fusta, tèxtils, paper o plàstic)
  9025 Densímetres, areòmetres, pesalíquids i instruments flotants similars, termòmetres, piròmetres, baròmetres, higròmetres i psicròmetres, encara que siguin registradors, fins i tot combinats entre si
  9026 Instruments i aparells per a la mesura o control del cabal, nivell, pressió o altres característiques variables dels líquids o dels gasos (com ara cabalímetres, indicadors de nivell, manòmetres o comptadors de calor), excepte els instruments i aparells de les partides 9014, 9015, 9028 o 9032
  9027 Instruments i aparells per a anàlisis físiques o químiques (com ara polarímetres, refractòmetres, espectròmetres o analitzadors de gasos o de fums), instruments i aparells per a assaigs de viscositat, porositat, dilatació, tensió superficial o similars o per a mesures calorimètriques, acústiques o fotomètriques (inclosos els exposímetres); micròtoms
  9028 Comptadors de gasos, de líquids o d'electricitat, inclosos els de calibratge
  9029 Altres comptadors (com ara compta-revolucions, comptadors de producció, taxímetres, comptaquilòmetres o podòmetres), velocímetres, tacòmetres i estroboscopis, excepte els de les partides 9014 o 9015
  9030 Oscil·loscopis, analitzadors d'espectre i altres instruments i aparells per a la mesura o control de magnituds elèctriques, instruments i aparells per a la mesura o detecció de radiacions alfa, beta, gamma, X, còsmiques o d'altres radiacions ionitzants
  9031 Instruments, aparells i màquines de mesura o control, no expressats ni compresos en una altra part d'aquest capítol; projectors de perfils
  9032 Instruments i aparells automàtics per a la regulació i el control
  9033 Components i accessoris, no expressats ni compresos en una altra part d'aquest capítol, per a màquines, aparells, instruments o articles del capítol 90