Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 29,45 km²
Altitud 611 m
Població (a 01-01-2020) 1588 h
Litoral No
Capital Casserres
Distància -
Codi ajuntament 0804970005

Divisió territorial postal

  • 08680
  • 08693

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080497 00 00 0 00 Casserres
Entitat singular 080497 00 01 7 00 Ametlla de Casserres, l' - 62 63 125
Nucli 080497 00 01 7 01 Ametlla de Casserres, l' - 46 47 93
Disseminat 080497 00 01 7 99 Disseminat de l'Ametlla de Casserres - 16 16 32
Entitat singular 080497 00 02 2 00 Casserres - 682 672 1354
Nucli 080497 00 02 2 01 Casserres - 578 596 1174
Disseminat 080497 00 02 2 99 Disseminat de Casserres - 104 76 180
Entitat singular 080497 00 03 8 00 Guixaró, el - 59 50 109
Nucli 080497 00 03 8 01 Guixaró, el - 51 45 96
Disseminat 080497 00 03 8 99 Disseminat del Guixaró - 8 5 13
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080497 01 Ametlla de Casserres, l' Colònia
Unitat població 080497 02 Casserres Vila
Unitat població 080497 03 Guixaró, el Colònia
Unitat població 080497 04 Rectoria de Sant Pau, la Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 080497 Caserras
  • Després: 080497 Casserres
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 28,90 km² 617 m
  • Després: 29,45 km² 611 m