Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 15,23 Km2
Altitud 375 m
Població (a 01-01-2018) 136 h
Litoral No
Capital Can Bou
Distància -
Codi ajuntament 0815210007

Divisió territorial postal

  • 08787

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081521 00 00 0 00 Orpí
Entitat singular 081521 00 01 7 00 Can Bou - 38 28 66
Nucli 081521 00 01 7 01 Can Bou - 38 28 66
Entitat singular 081521 00 02 2 00 Orpí - 25 20 45
Nucli 081521 00 02 2 01 Orpí - 2 1 3
Disseminat 081521 00 02 2 99 Disseminat d'Orpí - 23 19 42
Entitat singular 081521 00 03 8 00 Escodines, les - 6 8 14
Nucli 081521 00 03 8 01 Escodines, les - 6 8 14
Entitat singular 081521 00 04 3 00 Santa Càndia - 6 5 11
Nucli 081521 00 04 3 01 Santa Càndia - 6 5 11
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081521 01 Can Bou Barri
Unitat població 081521 02 Can Montserrat Veïnat
Unitat població 081521 03 Orpí Població
Unitat població 081521 04 Santa Càndia Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-05-07 Canvi de capital
  • Abans: Santa Càndia
  • Després: Can Bou
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 15,40 Km2 477 m
  • Després: 15,23 Km2 375 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP17 Anoia
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT06 Comarques Centrals
  • Després: AT08 Penedès