Skip to main content

081944 Sant Adrià de Besòs

Característiques generals
Valor
Superfície 3,78 km²
Altitud 14 m
Població (a 01-01-2020) 37447 h
Litoral
Capital Sant Adrià de Besòs
Distància -
Codi ajuntament 0819440003

Divisió territorial postal

 • 08930

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081944 00 00 0 00 Sant Adrià de Besòs
Entitat singular 081944 00 01 7 00 Sant Adrià de Besòs - 18369 19078 37447
Nucli 081944 00 01 7 01 Sant Adrià de Besòs - 18369 19078 37447
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081944 01 Sant Adrià de Besòs Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 03001
 • 04001
 • 05001
 • 05002
 • 05003
 • 05004
 • 06001
 • 06002
 • 06003
 • 06004
 • 06005
 • 06006
 • 06007

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 10 Badalona
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
8200270005 EMP del Transport
Àrea/es policial/s ABP30 Badalona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT04 Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes AM01 Àrea metropolitana de Barcelona
Comarques i Aran 13 Barcelonès
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-03-12 Canvi de nom
 • Abans: 081944 San Adrián de Besós
 • Després: 081944 Sant Adrià de Besòs
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 3,90 km² 14 m
 • Després: 3,78 km² 14 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP30 Badalona