Skip to main content

082325 Sant Pere de Riudebitlles

Característiques generals
Valor
Superfície 5,38 km²
Altitud 246 m
Població (a 01-01-2020) 2380 h
Litoral No
Capital Sant Pere de Riudebitlles
Distància -
Codi ajuntament 0823250006

Divisió territorial postal

 • 08776

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082325 00 00 0 00 Sant Pere de Riudebitlles
Entitat singular 082325 00 01 7 00 Sant Pere de Riudebitlles - 1191 1189 2380
Nucli 082325 00 01 7 01 Sant Pere de Riudebitlles - 1171 1176 2347
Disseminat 082325 00 01 7 99 Disseminat de Sant Pere de Riudebitlles - 20 13 33
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082325 01 Celblau Urbanització
Unitat població 082325 02 Sant Pere de Riudebitlles Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 09 Vilafranca del Penedès
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP40 Alt Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC03 Alt Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 03 Alt Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-05-28 Canvi de nom
 • Abans: 082325 San Pedro de Riudevitlles
 • Després: 082325 Sant Pere de Riudebitlles
1999-10-08 Alteració límits municipals
 • Abans: 5,40 km²
 • Després: 5,40 km²
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 5,40 km² 246 m
 • Després: 5,38 km² 246 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP40 Alt Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT01 Metropolità
 • Després: AT08 Penedès