Skip to main content

082573 Santa Maria de Miralles

Característiques generals
Valor
Superfície 25,04 Km2
Altitud 543 m
Població (a 01-01-2018) 128 h
Litoral No
Capital Santa Maria de Miralles
Distància -
Codi ajuntament 0825730008

Divisió territorial postal

 • 08787

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082573 00 00 0 00 Santa Maria de Miralles
Entitat singular 082573 00 01 7 00 Santa Maria de Miralles - 69 59 128
Nucli 082573 00 01 7 01 Santa Maria de Miralles - 4 1 5
Disseminat 082573 00 01 7 99 Disseminat de Santa Maria de Miralles - 65 58 123
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082573 01 Sant Romà Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 4 Zona de Muntanya Altiplans Centrals
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 082573 Santa María de Miralles
 • Després: 082573 Santa Maria de Miralles
1993-02-05 Canvi de capital
 • Abans: Sant Romà
 • Després: Santa Maria de Miralles
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 25,40 Km2 628 m
 • Després: 25,04 Km2 543 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP17 Anoia
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT06 Comarques Centrals
 • Després: AT08 Penedès