Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 44,19 km²
Altitud 1158 m
Població (a 01-01-2020) 1593 h
Litoral No
Capital Alp
Distància -
Codi ajuntament 1700620002

Divisió territorial postal

  • 17537
  • 17538

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170062 00 00 0 00 Alp
Entitat singular 170062 00 01 7 00 Alp - 513 526 1039
Nucli 170062 00 01 7 01 Alp - 508 520 1028
Disseminat 170062 00 01 7 99 Disseminat d'Alp - 5 6 11
Entitat singular 170062 00 02 2 00 Masella - 30 18 48
Nucli 170062 00 02 2 01 Masella - 30 18 48
Entitat singular 170062 00 03 8 00 Molina, la - 280 226 506
Nucli 170062 00 03 8 01 Molina, la - 149 121 270
Disseminat 170062 00 03 8 99 Disseminat de la Molina - 131 105 236
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170062 01 Alp Població
Unitat població 170062 02 Masella Urbanització
Unitat població 170062 03 Molina, la Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 34 Puigcerdà
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP14 Cerdanya
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC15 Cerdanya
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 15 Cerdanya
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP14 Cerdanya
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 44,30 km² 1158 m
  • Després: 44,19 km² 1158 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT06 Comarques Centrals
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran