Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 17,52 km²
Altitud 66 m
Població (a 01-01-2020) 1001 h
Litoral No
Capital Bàscara
Distància -
Codi ajuntament 1701600000

Divisió territorial postal

  • 17468
  • 17483

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170160 00 00 0 00 Bàscara
Entitat singular 170160 00 01 7 00 Bàscara - 323 307 630
Nucli 170160 00 01 7 01 Bàscara - 313 295 608
Disseminat 170160 00 01 7 99 Disseminat de Bàscara - 10 12 22
Entitat singular 170160 00 02 2 00 Calabuig - 38 38 76
Nucli 170160 00 02 2 01 Calabuig - 13 20 33
Disseminat 170160 00 02 2 99 Disseminat de Calabuig - 25 18 43
Entitat singular 170160 00 03 8 00 Orriols - 88 80 168
Nucli 170160 00 03 8 01 Orriols - 45 42 87
Disseminat 170160 00 03 8 99 Disseminat d'Orriols - 43 38 81
Entitat singular 170160 00 04 3 00 Roques, les - 72 55 127
Nucli 170160 00 04 3 01 Roques, les - 72 55 127
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170160 01 Bàscara Vila
Unitat població 170160 02 Calabuig Població
Unitat població 170160 03 Casa Marroca, la Raval
Unitat població 170160 04 Orriols Població
Unitat població 170160 05 Roques, les Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170160 Báscara
  • Després: 170160 Bàscara
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 17,30 km² 66 m
  • Després: 17,52 km² 66 m