Skip to main content

170280 Brunyola i Sant Martí Sapresa

Característiques generals
Valor
Superfície 36,74 km²
Altitud 247 m
Població (a 01-01-2020) 389 h
Litoral No
Capital Brunyola
Distància -
Codi ajuntament 1702800000

Divisió territorial postal

  • 17441

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170280 00 00 0 00 Brunyola i Sant Martí Sapresa
Entitat singular 170280 00 01 7 00 Brunyola - 143 130 273
Nucli 170280 00 01 7 01 Brunyola - 20 20 40
Disseminat 170280 00 01 7 99 Disseminat de Brunyola - 123 110 233
Entitat singular 170280 00 02 2 00 Sant Martí Sapresa - 60 56 116
Nucli 170280 00 02 2 01 Sant Martí Sapresa - 28 21 49
Disseminat 170280 00 02 2 99 Disseminat de Sant Martí Sapresa - 32 35 67
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170280 01 Brunyola Població
Unitat població 170280 02 Sant Martí Sapresa Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 30 Santa Coloma de Farners
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP08 Selva Interior
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC34 Selva
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 34 Selva
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170280 Bruñola
  • Després: 170280 Brunyola
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP08 Selva Interior
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 36,60 km² 247 m
  • Després: 36,74 km² 247 m
2018-04-03 Canvi de nom
  • Abans: 170280 Brunyola
  • Després: 170280 Brunyola i Sant Martí Sapresa