Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 25,55 km²
Altitud 130 m
Població (a 01-01-2020) 282 h
Litoral No
Capital Cistella
Distància -
Codi ajuntament 1705190004

Divisió territorial postal

  • 17741

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170519 00 00 0 00 Cistella
Entitat singular 170519 00 01 7 00 Cistella - 91 106 197
Nucli 170519 00 01 7 01 Cistella - 91 106 197
Entitat singular 170519 00 02 2 00 Mare de Déu de Vida - 20 17 37
Disseminat 170519 00 02 2 99 Mare de Déu de Vida -Disseminat- - 20 17 37
Entitat singular 170519 00 03 8 00 Ribera de les Planes, la - 8 10 18
Disseminat 170519 00 03 8 99 Ribera de les Planes, la -Disseminat- - 8 10 18
Entitat singular 170519 00 04 3 00 Sant Baldiri - 1 0 1
Disseminat 170519 00 04 3 99 Sant Baldiri -Disseminat- - 1 0 1
Entitat singular 170519 00 05 6 00 Vilarig - 17 12 29
Disseminat 170519 00 05 6 99 Vilarig -Disseminat- - 17 12 29
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170519 01 Cistella Població
Unitat població 170519 02 Mare de Déu de Vida, la Masos
Unitat població 170519 03 Ribera de les Planes, la Masos
Unitat població 170519 04 Vilarig Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 25,60 km² 130 m
  • Després: 25,55 km² 130 m