Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 3,39 km²
Altitud 189 m
Població (a 01-01-2020) 4291 h
Litoral No
Capital Hostalric
Distància -
Codi ajuntament 1708340003

Divisió territorial postal

  • 17450

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170834 00 00 0 00 Hostalric
Entitat singular 170834 00 01 7 00 Hostalric - 2158 2133 4291
Nucli 170834 00 01 7 01 Hostalric - 2150 2127 4277
Disseminat 170834 00 01 7 99 Disseminat d'Hostalric - 8 6 14
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170834 01 Conna, la Urbanització
Unitat població 170834 02 Hostalric Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002
  • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 30 Santa Coloma de Farners
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP08 Selva Interior
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC34 Selva
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 34 Selva
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-11-16 Canvi de nom
  • Abans: 170834 Hostalrich
  • Després: 170834 Hostalric
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP08 Selva Interior
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 3,40 km² 189 m
  • Després: 3,39 km² 189 m