Skip to main content

171582 Sant Climent Sescebes

Característiques generals
Valor
Superfície 24,37 km²
Altitud 86 m
Població (a 01-01-2020) 707 h
Litoral No
Capital Sant Climent Sescebes
Distància -
Codi ajuntament 1715820002

Divisió territorial postal

  • 17751

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171582 00 00 0 00 Sant Climent Sescebes
Entitat singular 171582 00 01 7 00 Base Militar - 0 0 0
Nucli 171582 00 01 7 01 Base Militar - 0 0 0
Entitat singular 171582 00 03 8 00 Sant Climent Sescebes - 420 250 670
Nucli 171582 00 03 8 01 Sant Climent Sescebes - 407 241 648
Disseminat 171582 00 03 8 99 Disseminat de Sant Climent Sescebes - 13 9 22
Entitat singular 171582 00 04 3 00 Ullastre - 3 2 5
Nucli 171582 00 04 3 01 Ullastre - 3 2 5
Entitat singular 171582 00 05 6 00 Vilartolí - 16 16 32
Nucli 171582 00 05 6 01 Vilartolí - 16 16 32
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171582 01 CIR número 9 Divers
Unitat població 171582 02 Sant Climent Sescebes Població
Unitat població 171582 03 Ullastre Caseria
Unitat població 171582 04 Vilartolí Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171582 San Clemente Sasebas
  • Després: 171582 Sant Climent Sescebes
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 24,50 km² 86 m
  • Després: 24,37 km² 86 m