Skip to main content

171753 Sant Miquel de Fluvià

Característiques generals
Valor
Superfície 3,50 km²
Altitud 28 m
Població (a 01-01-2020) 761 h
Litoral No
Capital Sant Miquel de Fluvià
Distància -
Codi ajuntament 1717530008

Divisió territorial postal

  • 17475

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171753 00 00 0 00 Sant Miquel de Fluvià
Entitat singular 171753 00 01 7 00 Sant Miquel de Fluvià - 396 365 761
Nucli 171753 00 01 7 01 Sant Miquel de Fluvià - 388 362 750
Disseminat 171753 00 01 7 99 Disseminat de Sant Miquel de Fluvià - 8 3 11
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171753 01 Sant Miquel de Fluvià Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP02 Alt Empordà-Roses
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171753 San Miguel de Fluviá
  • Després: 171753 Sant Miquel de Fluvià
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 3,60 km² 28 m
  • Després: 3,50 km² 28 m
2007-08-31 Canvi d'àrea bàsica policial d'un municipi
  • Abans: ABP01 Alt Empordà-Figueres
  • Després: ABP02 Alt Empordà-Roses