Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 48,15 Km2
Altitud 93 m
Població (a 01-01-2018) 7740 h
Litoral No
Capital Vidreres
Distància -
Codi ajuntament 1721370005

Divisió territorial postal

  • 17411

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172137 00 00 0 00 Vidreres
Entitat singular 172137 00 01 7 00 Aiguaviva Parc - 817 682 1499
Nucli 172137 00 01 7 01 Aiguaviva Parc - 817 682 1499
Entitat singular 172137 00 02 2 00 Bòries, les - 103 77 180
Disseminat 172137 00 02 2 99 Bòries, les -Disseminat- - 103 77 180
Entitat singular 172137 00 03 8 00 Cartellà - 20 14 34
Disseminat 172137 00 03 8 99 Cartellà -Disseminat- - 20 14 34
Entitat singular 172137 00 04 3 00 Caulès - 51 53 104
Disseminat 172137 00 04 3 99 Caulès -Disseminat- - 51 53 104
Entitat singular 172137 00 05 6 00 Mas Flassià, el - 703 728 1431
Nucli 172137 00 05 6 01 Mas Flassià, el - 702 727 1429
Disseminat 172137 00 05 6 99 Disseminat del Mas Flassià - 1 1 2
Entitat singular 172137 00 06 9 00 Pla de la Font - 93 91 184
Nucli 172137 00 06 9 01 Pla de la Font - 93 91 184
Entitat singular 172137 00 07 5 00 Puigventós - 105 95 200
Nucli 172137 00 07 5 01 Puigventós - 105 95 200
Entitat singular 172137 00 08 1 00 Serres - 367 341 708
Nucli 172137 00 08 1 01 Serres - 366 341 707
Disseminat 172137 00 08 1 99 Disseminat de Serres - 1 0 1
Entitat singular 172137 00 09 4 00 Terrafortuna - 127 122 249
Nucli 172137 00 09 4 01 Terrafortuna - 127 122 249
Entitat singular 172137 00 10 8 00 Vidreres - 1356 1299 2655
Nucli 172137 00 10 8 01 Vidreres - 1356 1299 2655
Entitat singular 172137 00 11 5 00 Goba, la - 247 240 487
Nucli 172137 00 11 5 01 Goba, la - 247 240 487
Entitat singular 172137 00 12 0 00 Santa Seclina - 6 3 9
Disseminat 172137 00 12 0 99 Santa Seclina -Disseminat- - 6 3 9
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172137 01 Aiguaviva Parc Urbanització
Unitat població 172137 02 Bòries, les Caseria
Unitat població 172137 03 Cartellà Caseria
Unitat població 172137 04 Caulès Població
Unitat població 172137 05 Goba, la Urbanització
Unitat població 172137 06 Mas Flacià, el Raval
Unitat població 172137 07 Puigventós Urbanització
Unitat població 172137 08 Santa Seclina Urbanització
Unitat població 172137 09 Terrafortuna Urbanització
Unitat població 172137 10 Vidreres Vila

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001
  • 01002
  • 01003
  • 01004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 30 Santa Coloma de Farners
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP08 Selva Interior
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC34 Selva
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 34 Selva
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-05-13 Canvi de nom
  • Abans: 172137 Vidreras
  • Després: 172137 Vidreres
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP08 Selva Interior
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 48,60 Km2 93 m
  • Després: 48,15 Km2 93 m