Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 48,15 km²
Altitud 93 m
Població (a 01-01-2020) 7951 h
Litoral No
Capital Vidreres
Distància -
Codi ajuntament 1721370005

Divisió territorial postal

  • 17411

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172137 00 00 0 00 Vidreres
Entitat singular 172137 00 01 7 00 Aiguaviva Parc - 832 724 1556
Nucli 172137 00 01 7 01 Aiguaviva Parc - 832 724 1556
Entitat singular 172137 00 02 2 00 Bòries, les - 89 71 160
Disseminat 172137 00 02 2 99 Bòries, les -Disseminat- - 89 71 160
Entitat singular 172137 00 03 8 00 Cartellà - 24 22 46
Disseminat 172137 00 03 8 99 Cartellà -Disseminat- - 24 22 46
Entitat singular 172137 00 04 3 00 Caulès - 52 57 109
Disseminat 172137 00 04 3 99 Caulès -Disseminat- - 52 57 109
Entitat singular 172137 00 05 6 00 Mas Flassià, el - 742 731 1473
Nucli 172137 00 05 6 01 Mas Flassià, el - 741 730 1471
Disseminat 172137 00 05 6 99 Disseminat del Mas Flassià - 1 1 2
Entitat singular 172137 00 06 9 00 Pla de la Font - 86 84 170
Nucli 172137 00 06 9 01 Pla de la Font - 86 84 170
Entitat singular 172137 00 07 5 00 Puigventós - 115 98 213
Nucli 172137 00 07 5 01 Puigventós - 115 98 213
Entitat singular 172137 00 08 1 00 Serres - 387 327 714
Nucli 172137 00 08 1 01 Serres - 386 327 713
Disseminat 172137 00 08 1 99 Disseminat de Serres - 1 0 1
Entitat singular 172137 00 09 4 00 Terrafortuna - 136 121 257
Nucli 172137 00 09 4 01 Terrafortuna - 136 121 257
Entitat singular 172137 00 10 8 00 Vidreres - 1382 1323 2705
Nucli 172137 00 10 8 01 Vidreres - 1382 1323 2705
Entitat singular 172137 00 11 5 00 Goba, la - 278 259 537
Nucli 172137 00 11 5 01 Goba, la - 278 259 537
Entitat singular 172137 00 12 0 00 Santa Seclina - 7 4 11
Disseminat 172137 00 12 0 99 Santa Seclina -Disseminat- - 7 4 11
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172137 01 Aiguaviva Parc Urbanització
Unitat població 172137 02 Bòries, les Caseria
Unitat població 172137 03 Cartellà Caseria
Unitat població 172137 04 Caulès Població
Unitat població 172137 05 Goba, la Urbanització
Unitat població 172137 06 Mas Flacià, el Raval
Unitat població 172137 07 Puigventós Urbanització
Unitat població 172137 08 Santa Seclina Urbanització
Unitat població 172137 09 Terrafortuna Urbanització
Unitat població 172137 10 Vidreres Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002
  • 01003
  • 01004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 30 Santa Coloma de Farners
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP08 Selva Interior
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC34 Selva
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 34 Selva
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-05-13 Canvi de nom
  • Abans: 172137 Vidreras
  • Després: 172137 Vidreres
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP08 Selva Interior
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 48,60 km² 93 m
  • Després: 48,15 km² 93 m