Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 11,73 km²
Altitud 13 m
Població (a 01-01-2020) 458 h
Litoral No
Capital Viladamat
Distància -
Codi ajuntament 1721740003

Divisió territorial postal

  • 17137

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172174 00 00 0 00 Viladamat
Entitat singular 172174 00 01 7 00 Palau Borrell - 8 4 12
Disseminat 172174 00 01 7 99 Palau Borrell -Disseminat- - 8 4 12
Entitat singular 172174 00 02 2 00 Viladamat - 224 222 446
Nucli 172174 00 02 2 01 Viladamat - 194 193 387
Disseminat 172174 00 02 2 99 Disseminat de Viladamat - 30 29 59
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172174 01 Palauborrell Població
Unitat població 172174 02 Viladamat Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP02 Alt Empordà-Roses
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 172174 Vilademat
  • Després: 172174 Viladamat
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 11,90 km² 13 m
  • Després: 11,73 km² 13 m
2007-08-31 Canvi d'àrea bàsica policial d'un municipi
  • Abans: ABP01 Alt Empordà-Figueres
  • Després: ABP02 Alt Empordà-Roses