Skip to main content

250371 Avellanes i Santa Linya, les

Característiques generals
Valor
Superfície 102,96 km²
Altitud 567 m
Població (a 01-01-2020) 433 h
Litoral No
Capital Avellanes, les
Distància -
Codi ajuntament 2503710007

Divisió territorial postal

  • 25611
  • 25612

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250371 00 00 0 00 Avellanes i Santa Linya, les
Entitat singular 250371 00 01 7 00 Avellanes, les - 99 77 176
Nucli 250371 00 01 7 01 Avellanes, les - 99 77 176
Entitat singular 250371 00 02 2 00 Santa Linya - 35 22 57
Nucli 250371 00 02 2 01 Santa Linya - 33 18 51
Disseminat 250371 00 02 2 99 Disseminat de Santa Linya - 2 4 6
Entitat singular 250371 00 03 8 00 Tartareu - 50 44 94
Nucli 250371 00 03 8 01 Tartareu - 50 44 94
Disseminat 250371 00 03 8 99 Disseminat de Tartareu - 0 0 0
Entitat singular 250371 00 04 3 00 Vilanova de la Sal - 65 41 106
Nucli 250371 00 04 3 01 Vilanova de la Sal - 65 41 106
Disseminat 250371 00 04 3 99 Disseminat de Vilanova de la Sal - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250371 01 Avellanes, les Població
Unitat població 250371 02 Santa Linya Població
Unitat població 250371 03 Tartareu Població
Unitat població 250371 04 Vilanova de la Sal Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 1 Zona de Muntanya Montsec
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1984-04-18 Canvi de nom
  • Abans: 250371 Avellanes-Santa Liña
  • Després: 250371 Avellanes i Santa Linya, les
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP10 Noguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 103,30 km² 567 m
  • Després: 102,96 km² 567 m