Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 20,25 km²
Altitud 205 m
Població (a 01-01-2020) 813 h
Litoral No
Capital Menàrguens
Distància -
Codi ajuntament 2513480001

Divisió territorial postal

  • 25139

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251348 00 00 0 00 Menàrguens
Entitat singular 251348 00 01 7 00 Menàrguens - 445 368 813
Nucli 251348 00 01 7 01 Menàrguens - 436 358 794
Disseminat 251348 00 01 7 99 Disseminat de Menàrguens - 9 10 19
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251348 01 Menàrguens Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 251348 Manarguens
  • Després: 251348 Menàrguens
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP10 Noguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 20,30 km² 205 m
  • Després: 20,25 km² 205 m