Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 14,84 km²
Altitud 287 m
Població (a 01-01-2020) 1385 h
Litoral No
Capital Miralcamp
Distància -
Codi ajuntament 2513510007

Divisió territorial postal

  • 25242

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251351 00 00 0 00 Miralcamp
Entitat singular 251351 00 01 7 00 Miralcamp - 717 668 1385
Nucli 251351 00 01 7 01 Miralcamp - 694 644 1338
Disseminat 251351 00 01 7 99 Disseminat de Miralcamp - 23 24 47
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251351 01 Miralcamp Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC27 Pla d'Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 27 Pla d'Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1988-05-16 Canvi de comarca
  • Abans: 33 Segrià
  • Després: 27 Pla d'Urgell
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 14,60 km² 287 m
  • Després: 14,84 km² 287 m