Skip to main content

251977 Sant Guim de la Plana

Característiques generals
Valor
Superfície 12,45 km²
Altitud 556 m
Població (a 01-01-2020) 181 h
Litoral No
Capital Sant Guim de la Plana
Distància -
Codi ajuntament 2519770005

Divisió territorial postal

  • 25211

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251977 00 00 0 00 Sant Guim de la Plana
Entitat singular 251977 00 01 7 00 Comabella - 9 15 24
Nucli 251977 00 01 7 01 Comabella - 9 15 24
Entitat singular 251977 00 02 2 00 Sant Guim de la Plana - 70 47 117
Nucli 251977 00 02 2 01 Sant Guim de la Plana - 70 47 117
Entitat singular 251977 00 03 8 00 Vicfred - 20 20 40
Nucli 251977 00 03 8 01 Vicfred - 20 20 40
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251977 01 Comabella Població
Unitat població 251977 02 Sant Guim de la Plana Població
Unitat població 251977 03 Vicfred Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC32 Segarra
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 32 Segarra
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 12,10 km² 556 m
  • Després: 12,45 km² 556 m