Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 42,18 km²
Altitud 201 m
Població (a 01-01-2020) 358 h
Litoral No
Capital Sarroca de Lleida
Distància -
Codi ajuntament 2520000000

Divisió territorial postal

  • 25175

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252000 00 00 0 00 Sarroca de Lleida
Entitat singular 252000 00 01 7 00 Sarroca de Lleida - 203 155 358
Nucli 252000 00 01 7 01 Sarroca de Lleida - 203 155 358
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252000 01 Sarroca de Lleida Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 252000 Sarroca
  • Després: 252000 Sarroca de Lleida
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 41,20 km² 201 m
  • Després: 42,18 km² 201 m