Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 63,87 km²
Altitud 334 m
Població (a 01-01-2020) 376 h
Litoral No
Capital Alfara de Carles
Distància -
Codi ajuntament 4300810007

Divisió territorial postal

  • 43528

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430081 00 00 0 00 Alfara de Carles
Entitat singular 430081 00 01 7 00 Alfara de Carles - 201 175 376
Nucli 430081 00 01 7 01 Alfara de Carles - 171 158 329
Disseminat 430081 00 01 7 99 Disseminat d'Alfara de Carles - 30 17 47
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430081 01 Alfara de Carles Població
Unitat població 430081 02 Mascar, el Caseria
Unitat població 430081 03 Toscar, el Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 48 Tortosa
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP26 Baix Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC09 Baix Ebre
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 09 Baix Ebre
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 63,90 km² 334 m
  • Després: 63,87 km² 334 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP26 Baix Ebre