Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 28,15 km²
Altitud 79 m
Població (a 01-01-2020) 3715 h
Litoral No
Capital Santa Bàrbara
Distància -
Codi ajuntament 4313840003

Divisió territorial postal

  • 43570

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431384 00 00 0 00 Santa Bàrbara
Entitat singular 431384 00 01 7 00 Santa Bàrbara - 1886 1829 3715
Nucli 431384 00 01 7 01 Santa Bàrbara - 1820 1779 3599
Disseminat 431384 00 01 7 99 Disseminat de Santa Bàrbara - 66 50 116
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431384 01 Santa Bàrbara Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 02001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 44 Amposta
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP27 Montsià
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC22 Montsià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 22 Montsià
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 28,20 km² 79 m
  • Després: 28,15 km² 79 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP27 Montsià