Skip to main content
Característiques generals
Valor
Denominació oficial Cantabria
Capital 390759 Santander
Províncies
Codi Nom en català Nom oficial
39 Cantàbria Cantabria
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Països INE 108 Espanya
Correspondències amb altres nomenclatures territorials
codi descripció
Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS) ES13 Cantàbria