Skip to main content

Curs d'introducció al disseny de mostres

 • Ponents:
  • Montserrat Guillén, Universitat de Barcelona (UB)
  • Manuela Alcañiz, Universitat de Barcelona (UB)
 • Organitzat per: Institut d'Estadística de Catalunya
 • Lloc: sala de microinformàtica de l'Idescat
 • Dates: 19, 26 de setembre i 3 d'octubre del 2019
 • Règim: restringit
 • Places: 24
 • Hores lectives: 15 h
 • Codi de l'activitat: R387/2019

Destinataris

Personal de l'Institut d'Estadística de Catalunya i personal estadístic i tècnic de la resta d'organismes del Sistema estadístic de Catalunya.

Horari

 • 19.09.2019

  09.00 h – 14.00 h

 • 26.09.2019

  09.00 h – 14.00 h

 • 03.10.2019

  09.00 h – 14.00 h

Descarregar

Programa

 • Sessió 1: Mostreig estadístic bàsic: extracció i càlcul d'errors mostrals
 • - Disseny de mostres: objectiu i motivació.
 • - Conceptes bàsics: població, marc mostral, unitat mostral primària, unitat mostral secundària, error mostral.
 • - Tipus de mostres: mostreig aleatori simple, mostreig aleatori estratificat.
 • - Càlcul d'errors mostrals i de la mida de la mostra.
 • - Aplicacions en R i SAS: extracció de mostres aleatòries, càlcul d'errors en els estadístics bàsics.
 • Sessió 2: mostreig estadístic amb ponderacions i factors d'elevació
 • - Mostreig amb probabilitats desiguals.
 • - Ponderacions i factors d'elevació.
 • - Càlcul d'errors mostrals.
 • - Introducció al mostreig polietàpic.
 • - Aplicacions en R i SAS: càlcul dels errors mostrals amb mostres no proporcionals i estratificades.
 • Sessions 3: Altres tipus de mostreig
 • - Tipus de mostres: mostreig per conglomerats.
 • - Càlcul de l'efecte del disseny.
 • - Estrats autorrepresentats. Mostres en poblacions petites. Introducció al calibratge.
 • - Aplicacions en R i SAS: definició del disseny i valoració del seu efecte

Resum

Conèixer els principals tipus de mostreig. Aprofundir en diversos mètodes d'extracció de mostres i anàlisi del seu impacte en l'obtenció de resultats. Aconseguir la màxima informació amb la mínima mida de mostra, tenint en compte que sovint es fan servir dissenys mostrals que afecten el biaix i la variància dels resultats. Calcular l'error mostral segons el disseny mostral. Realitzar diverses aplicacions en R i SAS. Tractar les ponderacions i una introducció al calibratge quan s'han d'utilitzar informacions sobre registres externs.

Inscripció

La inscripció a aquesta activitat ja no està oberta.