Skip to main content

Financing of the social protection system

Financing of the social protection system Catalonia. 2014
Amount % Euros per inhabitant
Effective contributions of the employers 16,426,445 40.15 2,220
Assigned contributions of the employers 2,618,705 6.40 354
Contributions of the protected persons 5,775,914 14.12 781
Contribution autonomous administration 10,873,441 26.58 1,469
Contribution central administration 4,045,103 9.89 547
Contribution other administration 440,604 1.08 60
Other current income 706,712 1.73 96
Total 40,914,596 100.00 5,529
Units: Thousands of euros.
Source: Idescat. Social protection accounts.
Financing of the social protection system Spain. 2014
Amount % Euros per inhabitant
Effective contributions of the employers 86,605,044 34.19 1,864
Assigned contributions of the employers 16,487,705 6.51 355
Contributions of the protected persons 32,212,706 12.72 693
Contribution central administration 38,490,869 15.19 829
Contribution other administration 72,892,457 28.77 1,569
Other current income 6,646,681 2.62 143
Total 253,335,461 100.00 5,453
Units: Thousands of euros.
Source: Ministry of Inclusion, Social Security and Migrations.

Last update: December 22, 2016.

Statistics CPS

Methodological note

Les dades sobre protecció social han estat elaborades d'acord amb la metodologia Seepros, en la seva versió de 1996, que impulsa Eurostat i ja ressenyada en la Nota metodològica de la fitxa de Despeses del sistema de protecció social.

A l'igual que en el cas de les despeses, aquestes dades també presenten certes dificultats d'actualització i estabilització, amb diferències amb sèries publicades anteriorment. Això és degut a que la metodologia SEEPROS ha anat precisant alguns aspectes de la seva aplicació, amb els consegüents ajustos en les nostre dades.

En el cas del finançament és determinant el criteri que s'utilitzi per territorialitzar les aportacions de l'Estat central a la Seguretat Social. En aquests comptes s'ha utilitzat el criteri d'efectuar una estimació en proporció al nombre d'afiliats. Aquesta opció ens condueix a presentar un superàvit comptable aproximat que cal entendre com l'escreix entre els ingressos que la Tresoreria General de la Seguretat Social (així com la resta de fonts d'ingressos marginals del sistema) a Catalunya i les despeses efectuades efectivament per tot el sistema (INSS, ISM, SCS, ICS, ICASS, INEM, etc.).

L'existència d'una base solidària sobre la qual s'estructura la Seguretat Social en el conjunt de l'Estat dificulta l'elaboració dels comptes d'una comunitat autònoma.